Bảo hiểm nhanh phần Lỗ tài sản giao ngay (Spot)

Giả định trường hợp như sau người dùng A sở hữu :

Tài sản : 15 BNB ( 298 USDT)

Mức giá cần bảo hiểm : 285

Sau khi có đủ các thông số người dùng sử dụng công cụ Bảng tính chọn Exchange và nhập tất cả vào bảng tính ( bảng bên trái)

Bằng các thuật toán thông minh thì Nami Insurance đưa ra gợi ý cho HĐBH cho tài sản của dùng (bảng bên phải )

Trường hợp 1: Người dùng A được nhận khoản chi trả bảo hiểm Q-Claim

Ở trường hợp này, hệ thống NAMI Insurance tự động chi trả bảo hiểm trị giá 599.98 USDT vào ví người dùng. Mặc dù giá BNB/USDT đã giảm nhưng nhờ Ký quỹ bảo hiểm nên phần Âm tạm tính của 15 BNB (ở ví dụ là -195 USDT) đã được bảo chứng bởi Nami Insurance.

P&L thực tế: 599.98- 400 + (-195) = 4.98 USDT

Trường hợp 2: Hoàn ký quỹ

Ở trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra:

  1. Khi đủ điều kiện để dừng hợp đồng trước hạn, người dùng A chọn dừng HĐBH sẽ nhận lại được Q-Refund tương ứng giá trị ký quỹ $ 400

  2. Tại thời điểm kết thúc hợp đồng(T-Expire), P-Market nằm trong vùng P-Refund đến P-Claim, người dùng A nhận được Q-Refund tương ứng giá trị ký quỹ $400

Trường hợp 3: Bị thanh lý hợp đồng

Ở trường hợp này sẽ có 2 tình huống sảy ra:

  1. Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, P-Market chạm vào P-Expire

  2. Tại thời điểm kết thúc hợp đồng (T-Expire) , P-Market trong vùng từ P-Refund đến P-Expire

Khi 1 trong 2 sự kiện xảy ra, người dùng không được Hoàn Ký quỹ. Tuy nhiên, lúc này tài sản được bảo hiểm của người dùng (15 BNB) cũng đã tạo ra phần lợi nhuận do xu hướng tăng của thị trường.

Lưu ý: Bên cạnh việc ký quỹ bảo hiểm rủi ro cho tài sản, người dùng còn có thể tận dụng Nami Insurance trong giai đoạn uptrend của thị trường để tối ưu hoá lợi nhuận.

Last updated