📄Hệ thống trạng thái

Mô tả các trạng thái hợp đồng bảo hiểm

Khi ký quỹ hợp đồng bảo hiểm thành công, trạng thái tương ứng ban đầu là “Còn hiệu lực”. Tuỳ thuộc vào P-Market biến động trong thời gian kỳ hạn hoặc tại thời điểm hết hạn, hợp đồng sẽ có các trạng thái kết thúc như sau:

Trạng Thái

Mô tả

  • Hợp đồng đã chạm P-Claim, quy trình chi trả đã được kích hoạt

  • Hệ thống đã hoàn tất chi trả về ví người dùng (*)

  • Tại thời điểm hết hạn hợp đồng, P-Close nằm giữa P-Refund và P-Claim, hệ thống hoàn ký quỹ về ví người dùng (*)

  • Trong thời gian kỳ hạn, P-Market chạm P-Expire, quy trình thanh lý được kích hoạt

  • Tại thời điểm hết hạn hợp đồng, P-Close nằm giữa P-Refund và P-Expire, hợp đồng bị thanh lý do hết hạn

  • Hợp đồng thoả điều kiện hoàn ký quỹ trước hạn (*)

  • Hợp đồng được mở thành công nhưng P-Open vượt khoảng cách an toàn

  • Người dùng được hoàn ký quỹ sau đó (*)

Lưu ý

Last updated