🌀Hợp đồng bảo hiểm thông minh

Ngoài công cụ Bảng tính gợi ý hợp đồng dựa trên Tài sản hoặc Vị thế sẵn có, người dùng sử dụng tính năng “Hỗ trợ bảo hiểm” để thiết lập hợp đồng. Nami Insurance đưa ra giá trị Q-Claim gợi ý sau khi người dùng hoàn tất nhập liệu các thông số dưới đây

  • Q-Cover

  • P-Claim

  • Kỳ hạn

  • Ký quỹ

Xem thêm Cách hoạt động tại đây

Last updated