♻️Quy trình kết chuyển dòng tiền

Ngoài dữ liệu tổng trên, Nami Insurance còn minh bạch về hợp đồng thông minh và các ví được sử dụng trong hệ thống chi trả/hoàn trả:

 • Hợp đồng thông minh: https://bscscan.com/address/0x58CDFe31C0b0709C4C758915DB96cf130b340012

 • Margin Pool: https://bscscan.com/address/0x656F356B184BbEfccA0e1A2cacF1656f3c335f2D

 • Claim Pool: https://bscscan.com/address/0x0378d9AfF8E0029a6Fb698a5aD939305F4f1Df96

 • Nami Insurance Fund: https://bscscan.com/address/0xfc6E8226eA4aBB161a350215DC3EF375487cae50

 • Nami Foundation Fund: https://bscscan.com/address/0x1419523d38581f72bEAd8C34FC340e3573751B10

Margin Pool: tổng ký quỹ của các hợp đồng trạng thái còn hiệu lực và chờ chi trả

Đầu vào:

 • Từ ký quỹ của người dùng

Đầu ra:

 • Ánh xạ dữ liệu đến Claim Pool

 • Là nguồn tài chính để hoàn ký quỹ cho người dùng

 • Kết chuyển phần Ký Quỹ về Nami Insurance Fund khi các hợp đồng có trạng thái kết thúc: Đã chi trả, Bị thanh lý.

Claim Pool: tổng giá trị chi trả dự kiến của các hợp đồng còn hiệu lực và chờ chi trả

Đầu vào :

 • Giá trị hiển thị được Ánh xạ bởi Margin Pool

 • Được hỗ trợ tài chính bởi Nami Insurance Fund

Đầu ra:

 • Là nguồn tài chính chi trả các hợp đồng chạm P-Claim

 • Kết chuyển phần Q-Claim về Nami Insurance Fund khi các hợp đồng có trạng thái kết thúc: Hoàn ký quỹ, Dừng hợp đồng, Thanh lý

Nami Insurance Fund: quỹ dự phòng Nami Insurance

Đầu vào:

 • Được hỗ trợ tài chính bởi Nami Insurance, đảm bảo nội tại luôn lớn hơn 20% giá trị Pool Margin

 • Nhận kết chuyển phần Ký quỹ/Q-Claim từ Margin Pool/Claim Pool

Đầu ra:

 • Hỗ trợ tài chính đến Claim Pool với giá trị Q-Claim tương ứng của các hợp đồng vừa được ký quỹ thành công

 • Kết chuyển thặng dư tài chính về Nami Foundation Fund

Nami Foundation Fund: quỹ dự phòng Nami Foundation

Đầu vào:

 • Nhận kết chuyển thặng dư tài chính từ Nami Insurance Fund

Đầu ra:

 • Hỗ trợ tài chính đến Nami Insurance Fund

Q-Refund: tổng giá trị hoàn ký quỹ dự kiến

 • Giá trị hiển thị tương ứng phần Ký quỹ dự kiến được hoàn khi các hợp đồng còn hiệu lực thỏa điều kiện hoàn ký quỹ hoặc hoàn ký quỹ trước hạn

 • Giá trị hiển thị bằng 0 khi không có hợp thỏa điều kiện

Q-Claim: tổng giá trị Q-Claim đang đợi chi trả

 • Giá trị hiển thị tương ứng phần Q-Claim đang đợi chi trả và bằng 0 khi đã chi trả thành công

Lưu ý:

 • Số tiền thực tế BSCScan được đảm bảo lớn hơn hoặc bằng phần hiển thị tức giá trị của các hợp đồng còn hiệu lực

Last updated