⚜️Dữ liệu tổng

Mô tả thống kê các thông số liên quan đến dự án theo thời gian thực

  • Tổng Chi trả (USDT): Tổng số lượng hệ thống đã chi trả và hoàn trả về ví người dùng

  • Tổng Q-Cover (USDT): Tổng số lượng (USDT) theo tài sản, Nami Insurance đã hỗ trợ bảo hiểm thành công

  • Tổng người dùng: Tổng số lượng ví điện tử độc lập kết nối giao thức Nami Insurance

  • Tổng hợp đồng: Tổng số hợp đồng được ký quỹ thành công

Last updated