💯Bảo hiểm phí 0 đồng

Hỗ trợ bảo hiểm tài sản người dùng với phí âm 0 đồng, cụ thể:

  • Người dùng trả phí Gas cho mạng lưới BSC khi ký quỹ thành công

  • Nami Insurance trả phí Gas cho mạng lưới BSC khi hoàn trả/chi trả về ví người dùng

Phí Gas phát sinhBên trả phí

Ký quỹ thành công

Người dùng

Nhận chi trả bảo hiểm

Nami Insurance

Nhận hoàn ký quỹ

Nami Insurance

Rút hoa hồng

Nami Insurance

Rút phần thưởng

Nami Insurance

Bảng các loại phí phát sinh

Last updated