🔰Tính minh bạch cao

Nami Insurance là giao thức bảo hiểm phi tập trung do đó việc minh bạch dữ liệu là điều cần thiết, hiện người dùng kiểm tra được bao gồm:

Last updated